Rada Polityki Pieniężnej i wpływ jej decyzji na oprocentowanie lokat

Posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wywołują wśród finansistów wiele emocji. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej będąca organem NBP ma spory wpływ na chociażby ustalenia stóp procentowych banku centralnego. Oprócz tego do zadań Rady należą, zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP:

– ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
– składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
– ustala wysokość stóp procentowych NBP,
– ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
– określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
– zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
– przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
– ustala zasady operacji otwartego rynku.

Stopy procentowe mają decydujący wpływ na kurs złotego, ale głównie oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych. Stopy procentowe określają zatem cenę, za jaką bank centralny pożycza innym bankom czy tez cenę sprzedaży przez bank centralny papierów wartościowych. Obecnie wyróżnia się cztery rodzaje stóp – stopę depozytową, lombardową, referencyjną i redyskontową. To właśnie stopa referencyjna wpływa na oprocentowanie lokat czy kredytów dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Poziom stóp Rada określa w oparciu o wysokość inflacji, wartość PKB i zaangażowanie zagranicznych inwestorów w krajowym rynku papierów wartościowych. Podnosząc stopy procentowa RPP walczy z rosnąca inflacją po to, by klienci nie odczuwali znacznych wzrostów cen towarów i usług. Wysokie stopy procentowe maja też jeszcze jedno zadanie – mają ograniczyć popyt na kredyty i minimalizować nadmierne zadłużanie Polaków i zachęcać do oszczędzania. Na dzień dzisiejszy, po ostatnim, styczniowym posiedzeniu Rady stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, tj. stopa referencyjna 1,50, stopa lombardowa 2,50, stopa depozytowa 0,50 i redyskontowa weksli 1,75 punktu. Zatem w najbliższym czasie nie zanosi się na większe zmiany dotyczące oprocentowania zarówno kredytów, jak i lokat.

Sprawdź także zestawienia:
Najlepsze promocje bankowe maj 2022
Najlepsze karty kredytowe zestawienie maj 2022
Najlepsze kredyty dla firm maj 2022
Lokaty bankowe w promocji maj 2022

KREDYT HIPOTECZNY 2021SPRAWDŹ NR 1
+